Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.


1. REKISTERINPITÄJÄ 


Hieroja Mervi / Tmi Mervi Mäntynen 


Yhteystiedot: 

Sammonkatu 13

33540 Tampere

Y-tunnus 1608642-7


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Tmi Mervi Mäntynen / Mervi Mäntynen 

Kumputie 4 as 1, 39100

39100 Hämeenkyrö

045 359 6445

[email protected]


2. REKISTERÖIDYT 


Asiakkaat. 


3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS 

Henkilötietoja käsitellään asiakas ja palvelusuhteen hoitamiseen. Henkilötietolaki 8§.  

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

asiakassuhteen hoitaminen 

palveluistamme kertominen   


4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot 

nimi 

syntymäaika 

osoite 

sähköposti (vapaaehtoinen)

puhelinnumero


Asiakastiedot 

tiedot ostetuista palveluista ja hoitosuunnitelmista


5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Rekisteröidyllä ovat seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen  

Tmi Mervi Mäntynen / Mervi Mäntynen

Kumputie 4 as 1, 39100 Hämeenkyrö

045 359 6445

[email protected] 


Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  


Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  


Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 


Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  


On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.


Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 


Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 


Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 

asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta


7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Tmi Mervi Mäntynen ulkopuolelle.  

Luovutamme tietoja Timma Oy:lle asiakasrekisterimme ylläpitämistä varten. Timma Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.  


8. KÄSITTELYN KESTO JA TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan pyydettäessä.   

Henkilötietoja säilytetään 12 vuotta laissa määrätyllä tavalla.


9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

Timma Oy – IT-tuki


10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  


11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.